Miesiąc: październik 2013

Świeto kościelne

Niektórzy ludzie nieświadomi pewnych spraw związanych z kościołek Katolickim wykłócają się o dzień 3 maja. Jedni mówią, że to święto państwowe inni, że kościelne. Gdzie leży prawda? Jak zawsze po środku. W dniu 3 maja obchodzone są dwa różne święta, …

Read More

Straż praw

Ustanowiona w roku 1791 pierwsza konstytucja w Polsce dokonała trójpodziału władzy w naszym kraju. Na mocy jej postanowień władzę wykonawczą sprawować miała tak zwana Straż Praw. W jej skład ustawowo wchodzili: król, w roli jej przewodniczącego. Pięciu ministrów, których to …

Read More

Sejm wielki

Trzeba pamiętać, że majowa konstytucja nie powstała w próżni. Była ona owocem pracy posłów podczas sejmu zwanego czteroletnim. Jej formowanie było owocem kilku lat przemyśleń, dyskusji, czasem ostrych sporów. W końcu udało się wyłonić odpowiednią ustawę, choć wielu szlachciców ostro …

Read More

Sejm czteroletni

Wiek XVII to dla Polski jedno z najgorszych stuleci. Wpływ Rosji na rządzącego ówcześnie w kraju króla Poniatowskiego nie wpłynął dobrze ani na gospodarkę, ani na życie społeczne w kraju. Nic więc dziwnego, iż w czasach, gdy groziły nam wielkie …

Read More

Rocznica

W tym roku przypadła 220 rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Akt ten był pierwszym w Europie, przed konstytucją francuską, a drugą na świecie, po ustawie w Stanach Zjednoczonych.  Pięć lat temu w dniu 3 maja, w Krakowie ulicami miasta przeszło …

Read More

Projekty zmian

Sejm Czteroletni, który obradował w latach 1788 do 1792, a dodatkowo fakt, że sąsiedzi Polski zajęci byli wojnami, stworzyły możliwości do zmian ustrojowych Rzeczpospolitej. 17 grudnia 1789 roku wniesiono do sejmu ustawę o nazwie, Zasady do formy rządu, która zakładała …

Read More

Prawo o miastach

Mieszczaństwo to średnia klasa społeczna, która swe korzenie ma już w średniowieczu, gdy to w wieku XIII zakładano miasta na mocy prawa niemieckiego. Mieszczanie otrzymywali od władców feudalnych prawa i inne przywileje, wciąż jednak byli grupą społeczną, która nie odgrywała …

Read More

Postanowienia rządowe

Zaistniał trójpodział władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Władzą ustawodawczą był dwuizbowy sąd, a wykonawczą oczywiście sam król. Rzeczpospolita została ogłoszona oficjalnie monarchią konstytucyjną. Sejm został podzielony na dwie oddzielne izby. Pierwsza z nich była poselska, a drugą senatorska. Kadencja …

Read More

Postanowienia dla ludu

Postanowienia Konstytucji 3 maja odnosiły się do wielu ważnych kwestii. Jeśli chodzi o religię to zostało przyjęte, że katolicyzm stanie się głównym wyznaniem panującym w kraju, a przejście na inne wyznanie będzie srogo karane. Zagwarantowano pomimo to, wolność dla wyznawców …

Read More

Postanowienia

Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie wprowadzała ona prawo niepodległości, które stosowano było względem szlachty i mieszczaństwa. Ponadto wprowadzono również trójpodział władzy, na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, której pomysłodawcą był oświeceniowy filozof Monteskiusz. Jej wprowadzenie ograniczało znacznie …

Read More