Władze

Konstytucja 3 Maja wprowadzała szereg reform, przede wszystkim regulowała ona kwestie dotyczące podziału władzy w państwie polskim. W wyniku zastosowania podziału na trzy struktury; to jest na władzę sądowniczą, wykonawcza i ustawodawczą, kraj nasz nawiązał do myśli Monteskiusza. Władza ustawodawcza miała być sprawowana była w rękach dwuizbowego parlamentu ? Sejmu i Senatu. Miał on być wybierany na dwa lata, sejm konstytucyjny natomiast mógł być zwoływany co dwadzieścia pięć lat. Władza wykonawcza znajdowała się w rękach Straży Praw, której przewodniczył król. W jej skład wchodziło również pięciu ministrów oraz prymas. Władza sądownicza oczywiście w rękach sądów, z zastrzeżeniem, iż sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądownictwu ziemiańskiemu. Konstytucja 3 Maja zniosła skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich. W jej skład natomiast miał wchodzić zbiór praw sądowych, opracowanych przez Andrzeja Zamoyskiego, który to reformował stosunki społeczno ? polityczne. Odnosił się do kwestii pańszczyzny, prawa karnego.

Add a Comment