Źródła i przepisy prawa

Istnieje bardzo wiele organów i instytucji państwowych, które mają przywilej i prawo do tworzenia prawa, a także szereg najróżniejszych organów powołanych do egzekwowania tego prawa. Na niezatapialnej demokratycznej zasadzie trójpodziału opiera się praktycznie całe bezpieczeństwo obywateli jako społeczeństwa przed opresją czy monowładzą jednej partii i uciskiem. Wzajemne kontrolowanie się władzy ustawodawczej, sądowniczej oraz wykonawczej, to podstawa każdego demokratycznego państwa i obywatelskiego społeczeństwa. Ta zasada trójpodziału i wzajemnej kontroli poszczególnych typów władzy w państwie wynika bezpośrednio z Konstytucji i wszelkie kompetencje władz można w ten sposób wywodzić bezpośrednio z tego najwyższego aktu normatywnego.
Nie jest jednak tak, że tylko i wyłącznie Konstytucja pozwala na rozstrzyganie sporów sądowych, chociaż sędziowie w sądach powszechnych mają pełne prawo odwoływać się w swoich wyrokach i uzasadnieniach do Konstytucji jako aktu najważniejszego w państwowym systemie prawnym. Konstytucja porusza jednak tylko pewne główne myśli, wskazuje kierunki podążania i przyznaje poszczególnym organom czy urzędom określone prawa w tym zakresie. Pisząc nowe ustawy czy rozporządzenia, ministrowie i ich urzędnicy nie mogą jednak tworzyć takich zapisów, które w najmniejszym nawet stopniu byłyby niezgodne z tym, co zawiera duch Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Add a Comment