Straż praw

Ustanowiona w roku 1791 pierwsza konstytucja w Polsce dokonała trójpodziału władzy w naszym kraju. Na mocy jej postanowień władzę wykonawczą sprawować miała tak zwana Straż Praw. W jej skład ustawowo wchodzili: król, w roli jej przewodniczącego. Pięciu ministrów, których to wybierał władca kraju. Ministrowie ci to, minister policji, pieczęci (odpowiednik dzisiejszego ministra spraw wewnętrznych), ministra spraw zagranicznych, wojny, skarbu. Choć, jak już wspomniałam, wybierani oni byli przez króla, odpowiadali oni przed sejmem. W skład Straży Praw wchodził również prymas, głowa duchowieństwa i przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej. Dodatkowo, bez prawa głosu, na zebraniach mogli pojawiać się: następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Warto dodać, iż twór ten nie był rządem, w dzisiejszym rozumieniu tego terminu, lecz najważniejszym organem zarządzania państwem. By jednak akt wydany przez króla mógł być wcielony w życie, wymagał podpisu jednego z ministrów, zgodnie z zasadą, iż król, że król nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może.

Add a Comment