Postanowienia

Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie wprowadzała ona prawo niepodległości, które stosowano było względem szlachty i mieszczaństwa. Ponadto wprowadzono również trójpodział władzy, na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, której pomysłodawcą był oświeceniowy filozof Monteskiusz. Jej wprowadzenie ograniczało znacznie prawa szlachty, a w szczególności stosowanie liberum veto. Ograniczenie dotknęły również demokracji, pozbawiała praw politycznych tę część społeczeństwa, która nie posiadała majątku ziemskiego. Akt konstytucji znosił liberum veto, konfederacje oraz ograniczał wpływ sejmików ziemskich. Władza wykonawcza z dniem 3 maja spoczywać miała w rękach rady królewskiej, noszącej nazwę Straży Praw, na której czele to stanąć miał król. W jej skład natomiast wchodziło pięciu ministrów, wskazanych przez niego. Ponadto w obręb Straży  Praw miał wchodzić również prymas, następca tronu, bez prawa głosu. Konstytucja uznała katolicyzm za religię panującą w kraju, zapewniając jednak innowiercom tolerancję. Wprowadzała podatki oraz zagwarantowała wzrost liczebny armii.

Add a Comment